BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

30 oktober 2013 @ 10:00 door | Geen reacties

150 jaar vrije vaart van Antwerpen tot Vlissingen

Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen verklaren, dat voor hen verschenen zijn Pauwels Wouters en Jan Dal als dekens en Willen van der Gheest en Jan de Hondt als ouders van het schippersgilde enerzijds en Adriaen Claussne, deken van het schippersgilde te Vlissingen, gemachtig door baljuw, burgemeesters en schepenen van die stad, anderszijds, die een akkoord betreffende het laden van haring en andere waren in beide steden hebben gesloten.
Afschrift van A. van der Zickele (c. 1553
).

Gemeentearchief Vlissingen, Inv. nr. 111, fol. 12-13
Datering: 12 september 1508 september

Zomaar een berichtje uit de archieven van de gemeente Vlissingen. Hoewel, zomaar? Het is een van de vele voorbeelden van de wisselende betrekkingen tussen Vlissingen en Antwerpen. Vlissingen is vanaf het moment dat de Westerschelde (ca. 15e eeuw) de toegangsroute naar Antwerpen werd, bepalend geweest voor de af- of ontsluiting daarvan. Voorbeelden te over. Naast innige handelsbetrekkingen werden bij diverse scheidingen tussen het Vlaamse en Zeeuwse landsbestuur blokkades in de Westerschelde opgeworpen, waardoor de haven van Antwerpen nagenoeg afgesloten werd. Maar tijdens de Franse overheersing in de 18e eeuw werden Vlissingen en Antwerpen  onder één militair garnizoen geplaatst. En Walcheren, en dus Vlissingen, is aan het eind van WO II tijdens een van de zwaarste slagen ooit bevrijd zodat de geallieerden de havens van Antwerpen konden gebruiken voor de aanvoer van materieel en materiaal. Dit jaar wordt, vooral in Antwerpen, gevierd dat op de Westerschelde al 150 jaar een vrije doorvaart is.

Loodsen
Een bijzondere relatie tussen beide steden is die van de loodsen. De Westerschelde is een zeer gevaarlijk vaarwater omdat de kronkelige en smalle vaargeul geflankeerd wordt door ondiepten. Reeds in lang vervlogen tijden werden de steeds grotere schepen regelmatig en niet zelden fataal geconfronteerd met het grillige verloop van de geulen. En door de snelle stroming verplaatsen de geulen zich ook nog eens. In de laatste eeuwen zijn maatregelen genomen voor een veilige scheepvaart. Beloodsing was lange tijd vrijblijvend en vaak verzorgd door vissers die het water kenden als hun broekzak. Maar anno 2013 is er een loodsplicht. Daarnaast moeten bakens, vuurtorens en de walradarketen de schepen op koers houden.

Loodswezen
Een loodsdienst bestond al toen Nederland in 1814 werd gesticht, maar daar is weinig over bekend omdat bij het afbranden van het Stadhuis in 1809 in Vlissingen – overigens een kopie van dat van Antwerpen en gebouwd in 1594 – ook alle archieven van de stad zijn verbrand.

In concurrentie
Na de afscheiding van België (1830) is in het Traktaat van Londen bedongen dat de scheepvaart van en naar Antwerpen vrij was. Dus mocht België zijn eigen loodsdienst beginnen. Het beloodsen van schepen gebeurde ‘in concurrentie’: degene die het eerst bij een passerend schip was, mocht de loods leveren. Van Antwerpen tot Vlissingen zijn het de rivierloodsen en vanaf Vlissingen tot open zee, zeg maar grofweg tussen Oostende en Westkapelle, de zeeloodsen die de schepen (bege)leiden. Voor Vlissingen vindt de loodswissel plaats.

Samenwerking
Tijdens WO II werden beide loodsdiensten door de Duitse bezetters in één organisatie gevoegd en na de oorlog is besloten om wel separaat, maar met strikte afspraken en innig samen te werken. En ondertussen zijn er plannen voor fusie. En waarom ook niet!

Auteur

Rubrieken Vlissingen

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA